Efiçensa e Energjisë (EE) dhe Kredia për Efiçensën e Energjisë

Institucionet financiare ku mund të aplikoni për Kredinë për Efiçensën e Energjisë