Komiteti i komunikimit / Marrëdhëniet me publikun (PR)

 

Komitetit i AAB-së për Komunikimin/Marrëdhëniet me Publikun, u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 26 janar 2015. Qëllimi kryesor i Komitetit është të mbështesë AAB në drejtim të përmirësimit të imazhit të sistemit bankar dhe komunikimit më të mirë e efektiv me mediat në vend.

▼▲

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359