Komiteti i Sigurisë së Informacionit

 

Komiteti i AAB-së për Sigurinë e Informacionit, u krijua bazuar në Vendimin nr. 11, datë 06.12.2010 të Bordit Drejtues të AAB-së. Qëllimi kryesor i krijimit të tij ishte mbështetja që ky i fundit do t’i japë AAB-së në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar në vendosjen dhe ruajtjen e një niveli të pranueshëm të sigurisë së informacionit në përputhje me kuadrin rregullator si edhe praktikat më të avancuara në këtë industri.

▼▲

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359