Komiteti i Auditorëve të Brendshëm

 

Komiteti i Auditorëve u krijua bazuar në Vendimin nr. 1, datë 15.03.2012 të Bordit Drejtues të AAB. Komiteti analizon dhe diskuton çështje të fushës së auditit të brendshëm në banka si dhe ndërmerr iniciativa me interes të përbashkët.

▼▲

Aktivitete

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359