Komiteti i Burimeve Njerëzore

 

Komiteti i AAB-së për Burimet Njerëzore u krijua bazuar në Vendimin nr. 8, datë 09.11.2011 të Asamblesë së Anëtarëve të AAB-së. Propozimi për krijimin e këtij Komiteti teknik erdhi si nevojë e AAB-së për të evidentuar sa më mirë nevojave për trajnimeve për punonjësit e bankave anëtare në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar, gjithashtu edhe si domosdoshmëri e Drejtuesve të Departamenteve të Burimeve Njerëzore të bankave anëtarë për t’u njohur dhe për të shkëmbyer eksperienca.

▼▲

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359