Komiteti i Përputhshmërisë

 

Komiteti i AAB-së për Përputhshmërinë u krijua bazuar në Vendimin nr. 1, datë 01.03.2010 të Bordit Drejtues të AAB-së. Roli i punonjësit të përputhshmërisë në çdo bankë u bë jo vetëm më i rëndësishëm, por edhe më i vështirë e kompleks duke i dhënë një rëndësi të veçantë jo vetëm rolit të parandalimit të pastrimit të parave si një pjesë përbërëse e kësaj strukture por edhe kryerjes së aktivitetit të tyre në përputhje të plotë me ligjet dhe standardet kombëtare e ndërkombëtare.

▼▲

Aktivitete

 

    

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE
Rr. "Ibrahim Rugova", Sky Tower 9/3, Tiranë
Tel: +355 4 2280 371/2
Fax: +355 4 2280 359